česky
english
po ruski
Kontrolní přípravek pro TPX a TALO
OBECNÝ POPIS FUNKCE

Objednací číslo:  460 060 000

Kontrolní přípravek má za úkol sledovat pomocí čidel průběh procesu zpracování materiálu ve střižném a ohýbacím nástroji. V případě jakékoli předvídatelné poruchy podání nebo vlastního procesu tváření zaznamenají čidla odchylku od normálního stavu a řídící elektronika okamžitě rozepne komplet spojka-brzda a zastaví stroj.
Základní provedení přípravku dovoluje kontrolu 3 kontrolních míst v nástroji.

Popis funkce kontroly - příklad kontroly správného podání:
Přípravek sleduje správnost podání drátu z nepoháněného odvíjecího stojanu. Pro bezchybnou funkci a zastavení stroje je (jsou) v nástroji umístěno(a) čidlo(a) sledující průběh podávání. Čidlo(a) zajistí kontrolu správné délky podání a při špatné délce podání zastaví stroj.

Popis činnosti elektroniky:
Elektronická část přípravku vyhodnocuje sled signálů od čidla(el) z nástroje a z kontrolního přípravku. První čidlo v kontrolním přípravku aktivuje elektronickou kontrolu a druhé čidlo přípravku ukončuje kontrolovaný úsek. Pokud v tomto úseku nepřijde signál od čidla v nástroji, je stroj automaticky zastaven.

  Seznam jednotlivých částí kontrolního přípravku:
 • kontrolní přípravek s vačkami a čidly - lze umístit do kteréhokoliv volného otvoru určeného pro pracovní saně na centrální pracovní desce
 • nástroj s čidlem
 • signalizace funkce přípravku
 • svorkovnice
 • vyhodnocovací elektronický obvod
 • kvitovací tlačítko
Poznámka:
POZOR!!! Vzhledem k rozdílnému řešení nástrojů a volbě čidel nejsou čidla součástí dodávky kontrolního přípravku!!

Nastavení kontrolního přípravku:
Pro správnou funkci přípravku je nejdůležitější jeho správné nastavení a dokonalé seřízení kompletu brzda-spojka podle postupu uvedeného v návodu na obsluhu. Čidla v kontrolním přípravku se nastavují 1 - 2 mm nad kotouč s vybráním. Indukční čidlo(a) v nástroji se nastavují podle použitého zpracovávaného materiálu vždy s co nejmenší mezerou dovolenou použitou technologií, optimálně 0,3-0,5 mm.

Tato mezera zajistí spolehlivou funkci a současně zachová dostatečný odstup od zpracovávaného materiálu. Lepších výsledků lze dosáhnout za pomoci optických čidel.

Nastavení časové souslednosti jednotlivých čidel (viz.obr. 1) se provádí s prodlevou nutnou pro zpracování signálu elektronikou.

  Délka prodlevy v úhlových jednotkách v závislosti na otáčkách stroje je uvedena v následujícím seznamu:
 • do 100 ot/min - 5o
 • do 200 ot/min - 10o
 • do 300 ot/min - 15o
Speciálně je nutno dbát zvýšené pozornosti na nastavení prodlevy mezi čidlem v nástroji a koncovým čidlem v přípravku.

Popis obsluhy stroje s kontrolním přípravkem:
Nastavení přípravku provede zaškolený technik. Obsluha stroje nesmí do nastavení čidel v žádném případě zasahovat. Pokud kontrolní přípravek zastaví stroj, rozsvítí se na panelu kvitovací tlačítko. Pro nové spuštění stroje musí obsluha nejprve odstranit vzniklou poruchu a uvést stroj do původního stavu.

Potom zmáčknutím kvitovacího tlačítka vymaže poruchový stav z paměti vyhodnocovacího elektronického obvodu a stroj je připraven k dalšímu chodu.

Kontrola a údržba kontrolního přípravku:
Pro zachování spolehlivé funkce přípravku je nutná pravidelná kontrola a údržba čidel. Každý den před spuštěním stroje je nutné protočit jeden cyklus ručním kolem, při zapnutém hlavním vypínači a na signalizačním panelu zkontrolovat správnou funkci čidel (postupné rozsvícení všech kontrolních diod ve správném pořadí).

Minimálně jednou do měsíce, ale pokaždé, kdy dojde ke špatné funkci čidla, je potřeba očistit snímací plochy čidel. Četnost čištění závisí na čistotě zpracovávaného materiálu a proto bude u znečištěných materiálů častější.

  Mimo uvedené příslušenství můžeme pro automaty TALO a TPX nabídnout následující příslušenství a doplňková zařízení:
 • odvíjecí stojany na pásek i drát
 • závitovací jednotka ZJ 46­15
 • nýtování
 • cirkulační technologické mazání nástroje
 • sváření

©   Kovopol a.s., 17.listopadu 226, 549 54 Police nad Metují, tel.: +420 491 549 111